House of Thor BV lanceert haar vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Zenitel NV en verhoogt de biedprijs

26 februari 2021
House of Thor BV lanceert haar vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Zenitel NV en verhoogt de biedprijs

House of Thor BV (“House of Thor” of de “Bieder”) kondigt vandaag aan dat de FSMA op 26 februari 2021 het prospectus (het “Prospectus”) heeft goedgekeurd met betrekking tot het reeds eerder aangekondigde vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op de aandelen in Zenitel NV (“Zenitel” of de “Doelvennootschap”) die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder of de met hem verbonden personen (het “Bod”). De initiële aanvaardingsperiode met betrekking tot het Bod wordt geopend op 2 maart 2021.

De biedprijs bedraagt EUR 23,25 in contanten per aandeel. Deze biedprijs omvat een verhoging van EUR 0,50 per aandeel ten opzichte van de biedprijs die initieel werd meegedeeld bij de bekendmaking van het Bod op 16 november 2020. Deze verhoging werd mede mogelijk gemaakt door de wijziging van de biedstructuur, overeenkomstig het akkoord tussen 3D NV en Abacus Group NV van 1 februari 2021.

De belangrijkste kenmerken van het Bod kunnen als volgt worden samengevat:

Initiële aanvaardingsperiode

Van 2 maart 2021 tot 1 april 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd), behoudens verlenging

Biedprijs

EUR 23,25 in contanten per aandeel

Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode

De resultaten van de initiële aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt op 12 april 2021.

Initiële betaaldatum

De biedprijs zal worden betaald uiterlijk op de tiende (10de) werkdag volgend op de bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode. Momenteel verwacht de Bieder om de biedprijs te betalen op 19 april 2021.

Voorwaarden

Het Bod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • ten gevolge van het Bod houdt de Bieder (samen met de met hem verbonden personen) minstens 95% van de aandelen in de Doelvennootschap aan;
  • er mag zich geen gebeurtenis voordoen die een belangrijke nadelige impact heeft of redelijkerwijs kan hebben van meer dan EUR 1 miljoen op de geconsolideerde nettowinst van de Doelvennootschap;
  • er doet zich geen daling van de slotkoers van de BEL20-index onder de 2.979,7 punten voor.

De Bieder behoudt zich het recht voor om van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen.

Voor een volledige omschrijving van de voorwaarden waaraan het Bod is onderworpen, gelieve hoofdstuk 8.1.4 van het Prospectus te consulteren.

Heropening

De Bieder behoudt zich het recht voor om het Bod vrijwillig te heropenen. In geval van een vrijwillige heropenen zal het Bod gedurende deze heropening onvoorwaardelijk zijn. Een dergelijke heropening zal ingaan binnen de tien werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode, voor een daaropvolgende aanvaardingsperiode van minimaal vijf en maximaal vijftien werkdagen.

Bij een eventuele verplichte heropening zal het Bod binnen de tien werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de laatst afgelopen aanvaardingsperiode of de vaststelling van het feit dat tot heropening aanleiding geeft, worden heropend voor een volgende aanvaardingsperiode van minimaal vijf en maximaal vijftien werkdagen.

Uitkoopbod

Indien de Bieder, samen met de met hem in onderling overleg handelende personen, na afloop van het Bod ten minste 96,29% van alle aandelen in de Doelvennootschap aanhoudt, dan is hij van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen. Dit zal leiden tot de schrapping van de notering van Euronext Brussels.

Prospectus, aanvaardingsformulieren, memorie van antwoord en waarderingsverslag

Het Prospectus en de memorie van antwoord betreffende het Bod werden goedgekeurd door de FSMA op 26 februari 2021.

Het Prospectus wordt in België openbaar gemaakt in de officiële, Nederlandstalige versie.

Het Prospectus (inclusief de aanvaardingsformulieren, de memorie van antwoord en het waarderingsverslag van de onafhankelijke expert) kan kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De elektronische versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV (www.3d-investors.be) en de Doelvennootschap (www.zenitel.be).

Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus worden ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor de overeenstemming van alle versies.

Aanvaarding van het Bod

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Bod aanbieden door het toepasselijke Aanvaardingsformulier, in te vullen, te ondertekenen en in te dienen volgens de instructies vermeld op het formulier ten laatste op de laatste dag van de betrokken aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd), of op elke latere datum zoals aangekondigd in het geval van een verlenging, of binnen elke vroegere deadline bepaald door de andere financiële tussenpersoon die niet de loketinstelling is en waarbij aandeelhouders hun aanvaarding registreren.

Aandeelhouders die hun aanvaarding registreren bij een financiële tussenpersoon die geen loketinstelling is, moeten navraag doen naar bijkomende kosten die aangerekend kunnen worden door dergelijke partijen en zij staan zelf in voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten.

Deze andere financiële tussenpersonen moeten desgevallend de procedures zoals beschreven in het Prospectus naleven.

Aandeelhouders die aandelen in gedematerialiseerde vorm aanhouden en die in het Bod wensen aan te bieden, geven de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden opdracht om de aangeboden aandelen onmiddellijk van hun effectenrekening aan (de loketinstelling ten voordele van) de Bieder over te dragen.

Aandeelhouders die aandelen op naam aanhouden, zullen van de Doelvennootschap een brief ontvangen die de procedure uiteenzet die de aandeelhouders dienen te volgen om hun aandelen op naam in het Bod aan te bieden.

De aandeelhouders die zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde aandelen aanhouden dienen twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de aandelen op naam die in het Bod worden ingebracht en dat bij de Doelvennootschap dient te worden ingediend, en (ii) één formulier voor de gedematerialiseerde aandelen die in het Bod worden ingebracht en dat bij de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden, dient te worden ingediend.

Belastingen

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen.

Loketinstelling

KBC

Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Meer informatie kan u vinden op www.3d-investors.be

Contact: Frank Donck +32 9 329 72 01

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close